ما نه اولين هستيم نه بهترين،بى ادعا همچون كودكى شروع كرديم تا با رويكردى جديد نسبت به عكاسى كودك مسيرى را فراهم كنيم تا شما دوستداران خلاقيت و زيبايى در محيطى ارام و متفاوت به همراه دلبندتان در دنيايى از بازى و عكاسى غرق شويد .